Nanaimo U12B-2 (Blumentrath) vs CVUSC U12B-2 (Cordocedo)

Nanaimo U13B (Lim) vs CRYSA Blues United (Hues)

Nanaimo U13G (Enrich) vs CVUSC U12/13G-2 (Hagel)

Nanaimo U12B-1 (Eck) vs AVYSA United12 (Mahovlic)

Nanaimo U18B (Nowak) vs CVUSC U18B (Perry)

Nanaimo U15B (Wasserman) vs Nanaimo U14B (Roden)

Nanaimo U15G (Dunn) vs PRYSA Lightning (Dennis)

Nanaimo U12B-1 (Eck) vs Nanaimo U12B-2 (Blumentrath)

Nanaimo U17B (Corbeil) vs CVUSC U16B (North)

Nanaimo U18B (Nowak) vs CVUSC U16B (North)