CVUSC Thunder (Kelly) vs AVYSA Athletics (Chase)

CVUSC Blaze (Oldale) vs Nanaimo U18G (Bradley)

CVUSC Predators (Field) vs Nanaimo U14B (Roden)

CVUSC Blaze (Oldale) vs CVUSC Thunder (Kelly)

CVUSC Wolf Pack (Pratt) vs PRYSA U12G (Foley)

CVUSC U16B (North) vs Nanaimo U17B (Corbeil)

CVUSC Predators (Field) vs PRYSA Energy (Leach)