AVYSA Athletics (Chase) vs HCFC U16/18G (Bradley)

AVYSA Athletics (Chase) vs CVUSC Blaze (Oldale)

AVYSA U14B (Cross) vs CRYSA U14B (Cizmic)